NEED HELP? TALK TO AN EXPERT +81 80-6022-7335
Follow Us:

私たちのチーム

管理者モデル

Ban giám đốc Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Hội đồng thành viên Công ty cổ phần Ezbuy Khối vận hành Phòng ban chung Mua hàng - Xử lý khiếu nại Khai thác Xuất nhập khẩu Thủ tục hành chính Kế toán thuế Kinh doanh, CSKH P. Công nghệ thông tin P. Phân tích nghiệp vụ P. Design P. Marketing P. Hành chính nhân sự
Ban giám đốc Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Hội đồng thành viên Khối vận hành Mua hàng - Xử lý khiếu nại Khai thác Xuất nhập khẩu Thủ tục hành chính Kế toán thuế Kinh doanh, CSKH Phòng ban chung P. Công nghệ thông tin P. Phân tích nghiệp vụ P. Design P. Marketing P. Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Ezbuy

私たちのチーム